درباره دوچرخستان

دوچرخستان ایده اى بود که از سالیان قبل فعالیتش را به صورت جسته و گریخته در فضاى فیزیکى و مجازى دنبال میکرد. تا اینکه سرانجام در بهار ١٣٩٧ با تصمیمى جدى در قالب وبسایت و با نام تجارى دوچرخستان شکل گرفت و هدفش ارائه خدمات متفاوت در میان دیگر فعالان این حوزه و همچنین پر کردن خلاء و کاستى هاى این عرصه در بستر وب خواهد بود.
امید است که با خدمات حال حاضر، ایده هاى پیش‌رو و پشتکار خواسته هاى شما دوست و همرکاب عزیز که همچون اینجانب عضوى از خانواده بزرگ ورزش بخصوص دوچرخه سوارى ایران عزیزمان هستید را اجابت نماییم و عامل انگیزه باشیم براى نسل هاى آتى میهن مان و
همچنین بتوانیم که این مسیر سبز بدون خودرو را هموارتر سازیم.