2.239.000 تومان

روغن معدنی شیمانو روغن ترمز مناسبی برای تمامی ترمزهای دیسکی هیدرولیک شیمانو اعم از كوهستان، جاده ای، گراول یا توريستى می باشد. روغن ترمز شيمانو با خاصيت معدنى از آنجایی که فاقد جذب رطوبت ميباشد، دارای مزیت نسبت به روغنهاى پايه شيميايى DOT و ​​با کیفیت پايدارتر است، لذا شما مجبور نیستید آن را به دفعات تعویض کنید..

روغن ترمز شيمانو ١ ليترى shimano mineral oil
روغن ترمز شیمانو ١ لیترى shimano mineral oil

2.239.000 تومان